Algemene Voorwaarden  Unalome Uitvaartbegeleiding 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Unalome Uitvaartbegeleiding:
Manuela Wiltenburg-Janssen, handelend onder de naam Unalome Uitvaartbegeleiding Uitvaartbegeleiding, Overzicht 44, 3471 EE, Kamerik, KvK nr. 77008545, die zich verbindt de levering van diensten en zaken met betrekking tot uitvaartbegeleiding in overeenstemming met de overeenkomst met en de wensen van de opdrachtgever te (doen) verzorgen;

De opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die Unalome Uitvaartbegeleiding opdracht geeft voor het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;    

De overeenkomst:
De tussen de opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding tot stand gekomen overeenkomst tot het begeleiden van een uitvaart of het verrichten van diensten en/of het (doen) leveren van zaken, die betrekking hebben op een uitvaart;

De uitvaartbegeleiding:
De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie en/of (voorafgaande) overbrenging van de overledene naar een in overleg tussen de opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding bepaald adres;

De toeleverancier:
De partij die aan Unalome Uitvaartbegeleiding diensten en/of zaken levert ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst;

Pro-memorieposten:
De bedragen voor omschreven diensten en/of leveringen waarvan de kosten bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn.          

Artikel 2 – Algemene bepalingen
2.1       Voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst stelt Unalome Uitvaartbegeleiding deze algemene voorwaarden ter beschikking aan de opdrachtgever.
2.2       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen de opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding.
2.3       Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn alleen geldig indien schriftelijk overeengekomen tussen de opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding.

Artikel 3 – De overeenkomst
3.1       De opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding gaan bij voorkeur een schriftelijke overeenkomst aan, waartoe in beginsel het standaard door Unalome Uitvaartbegeleiding  gehanteerde kostenbegroting wordt gebruikt. Door ondertekening van de kostenbegrotingdoor opdrachtgever wordt de overeenkomst aanvaard. 
3.2       De overeenkomst bevat een specificatie van alle overeengekomen te leveren zaken en/of diensten met vermelding van de bijbehorende prijzen voor zover zij niet onder het basistarief vallen. (Unalome Uitvaartbegeleiding bevestigt, zoveel als mogelijk, na de totstandkoming van de overeenkomst aanvullend gemaakte afspraken apart schriftelijk aan de opdrachtgever); Als bijlage worden de algemene voorwaarden verstrekt.
3.3       De gehanteerde prijzen zijn inclusief BTW, danwel vrijgesteld van BTW.
3.4       Indien voor bepaalde diensten of zaken de juiste prijzen bij het aangaan van de overeenkomst nog niet bekend zijn, geeft Unalome Uitvaartbegeleiding daarbij geen prijs dan wel een richtprijs aan met de vermelding “pro-memorie” of “pm”. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan door Unalome Uitvaartbegeleiding eventueel genoemde richtprijzen. Unalome Uitvaartbegeleiding geeft de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten zo snel mogelijk door aan de opdrachtgever.
3.5       De opdrachtgever heeft het recht om onverwijld maar uiterlijk binnen 24 uur na het(kunnen) kennisnemen van de werkelijke prijzen van de pro-memorie posten de overeenkomst in overleg met Unalome Uitvaartbegeleiding ten aanzien van de pro-memorie posten te wijzigen. Dat recht heeft de opdrachtgever niet (meer) indien en zodra Unalome Uitvaartbegeleiding in verband met de tijdige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen de prijzen voor de diensten en/of zaken in kwestie al (bij voorschot) aan een leverancier/derde heeft voldaan of verschuldigd is.
3.6         Los van het bepaalde in artikel 3.5 kan de overeenkomst in onderling overleg en met wederzijds goedvinden worden gewijzigd, maar niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart. De financiële gevolgen, voordelig dan wel nadelig, van die overeengekomen wijzigingen worden door Unalome Uitvaartbegeleiding gespecificeerd en met de opdrachtgever verrekend.
3.7       De opdrachtgever sluit de overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening, ongeacht of de opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene. Unalome Uitvaartbegeleiding wijst de opdrachtgever er bij de totstandkoming van de overeenkomst op, dat de kosten van uitvaartbegeleiding schulden van de nalatenschap zijn.

Artikel 4 – Dienstverlening
4.1       Unalome Uitvaartbegeleiding voert de overeenkomst met zorg en naar beste inzicht en vermogen uit, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken, met in acht neming van de correcte procedures en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
4.2         Unalome Uitvaartbegeleiding is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst.
4.3         Unalome Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor de levering van diensten en/of zaken op de dagen, tijdstippen en locaties, zoals met de opdrachtgever afgesproken. Voor de dag, het tijdstip en de locatie van de uitvaart geldt het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder(s) van de benodigde faciliteiten, zoals religieuze gebouwen en begraafplaatsen/crematoria.

Artikel 5 – Aangifte en akte van overlijden
5.1       De op het opdrachtformulier vermelde personalia van de overledene worden gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Unalome Uitvaartbegeleiding doet deze aangifte, tenzij partijen anders overeenkomen.
5.2       Bij kennisneming door de opdrachtgever van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden, dient deze Unalome Uitvaartbegeleiding daarover onmiddellijk in te lichten.
5.3       In het geval van een onjuiste vermelding in de akte van overlijden bevordert Unalome Uitvaartbegeleiding dat wijziging plaatsvindt. De kosten van een dergelijke wijziging komen voor rekening van Unalome Uitvaartbegeleiding, indien de onjuiste vermelding aan haar valt toe te rekenen. In andere gevallen komen de kosten voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6 – Drukwerk
6.1       De opdrachtgever levert in overleg met Unalome Uitvaartbegeleiding tijdig schriftelijk de tekst aan Unalome Uitvaartbegeleiding aan voor aankondigingen van overlijden, advertenties, bidprentjes, dankbetuigingen en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden, dan wel keurt de door Unalome Uitvaartbegeleiding opgestelde tekst(en) tijdig goed.
6.2         Unalome Uitvaartbegeleiding verzorgt alle drukwerk en de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden, tenzij anders overeengekomen.
6.3         Unalome Uitvaartbegeleiding spant zich in de aankondigingen van overlijden tijdig bij het postverzamelpunt en de overeengekomen media aan te leveren. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging en/of plaatsing informeert Unalome Uitvaartbegeleiding de opdrachtgever over die twijfels. Unalome Uitvaartbegeleiding is alleen dan aansprakelijk voor te late bezorging en/of plaatsing, indien zij niet aan haar inspanningsverplichting heeft  voldaan.
6.4       Unalome Uitvaartbegeleiding is alleen aansprakelijk voor de kosten van rectificatie van drukwerk en/of advertenties, indien en voor zover de uiteindelijke tekst afwijkt van de door de opdrachtgever verstrekte of goedgekeurde tekst en de afwijking/de noodzaak tot rectificatie aan Unalome Uitvaartbegeleiding te wijten is. 

Artikel 7 – Verzekeringen
7.1       De opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Unalome Uitvaartbegeleiding, die zorg draagt voor een deugdelijk bewijs van afgifte. Unalome Uitvaartbegeleiding stuurt de polissen binnen een week na ontvangst naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappijen.
7.2         De opdrachtgever kan Unalome Uitvaartbegeleiding schriftelijk machtigen de eventuele uitkering(en) uit hoofde van dergelijke polissen te innen om deze in mindering te brengen op de factuur. Unalome Uitvaartbegeleiding voldoet een eventueel overschot aan de begunstigde(n) volgens de verzekeringspolis(sen). 

Artikel 8 – Betaling
8.1        De opdrachtgever betaalt de op basis van het opdrachtformulier – en de eventueel na ulling daarvan overeengekomen wijzigingen – gespecificeerde factuur van Unalome Uitvaartbegeleiding binnen 14 dagen na factuurdatum.
8.2       Unalome Uitvaartbegeleiding verstrekt een bewijs van betaling in het geval van contante betaling.
8.3       Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever automatisch in verzuim. Vanaf het moment van intreden van verzuim is de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW aan Unalome Uitvaartbegeleiding verschuldigd.
8.4       De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling tevens de eventueel door Unalome tvaartbegeleiding te maken kosten ter incasso van het verschuldigde bedrag aan Unalome Uitvaartbegeleiding verschuldigd, conform de dienaangaande geldende wettelijke regels.

Artikel 9 – Privacy
9.1       Het maken van beeld- en/of geluidsopnames van de uitvaart, inclusief die ten behoeve van het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet, geschiedt in opdracht van de opdrachtgever. Unalome Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat bij het maken van de opnames de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende privacywet- en regelgeving wordt nageleefd. Unalome Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat in ruimtes en op plekken waar opnames worden gemaakt duidelijk wordt
aangegeven dat dat het geval is.
9.2  Unalome Uitvaartbegeleiding verschaft drager(s) van de opnames slechts aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Unalome Uitvaartbegeleiding draagt zorg voor vernietiging van de opnames na overdracht van de drager(s) aan de opdrachtgever. De opdrachtgever verstrekt (kopieën van) de opnames slechts aan personen uit de beperkte familie-, vrienden- en kennissenkring van de overledene en de nabestaanden.
9.3       Inzake het live of op een later tijdstip kunnen volgen van de uitvaart via internet bepaalt de opdrachtgever welke personen, uitsluitend behorende tot de beperkte kring van familieleden, vrienden en kennissen van de overledene en de nabestaanden, de beschikking krijgen over een inlogcode om de uitvaart langs deze weg te volgen. Unalome Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor, dat de website, via welke de uitvaart kan worden gevolgd, goed beveiligd is, dat deze enkel toegankelijk is voor hen aan wie de opdrachtgever de inlogcode ter beschikking heeft willen stellen en dat alleen de opdrachtgever de opname kan downloaden. Unalome Uitvaartbegeleiding draagt er zorg voor dat de opnames na afloop van de daarvoor met de opdrachtgever overeengekomen periode worden vernietigd.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
10.1     Unalome Uitvaartbegeleiding is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe Unalome Uitvaartbegeleiding is aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden directe schade in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, voor zover die schade het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van opzettelijk dan wel bewust roekeloos handelen of nalaten van Unalome Uitvaartbegeleiding, zodat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming harerzijds. In dat geval komt voor vergoeding in aanmerking die schade, waartegen Unalome Uitvaartbegeleiding verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de uitvaartbranche geldende gebruiken. De schadevergoedingsplicht is beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het voor Unalome Uitvaartbegeleiding uit hoofde van de verzekering geldende eigen risico, maar hoe dan ook tot maximaal het bedrag van de vergoeding die door de opdrachtgever aan Unalome Uitvaartbegeleiding betaald dient te worden uit hoofde van de overeenkomst.
10.2     Unalome Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden indirecte schade, daaronder begrepen emotionele en/of immateriële schade, gevolgschade, gemiste besparingen of voordelen.
10.3     Unalome Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze haar of haar toeleveranciers redelijkerwijs kunnen worden toegerekend. Zij kunnen Unalome Uitvaartbegeleiding niet worden toegerekend, indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het rechtsverkeer geldende opvattingen voor haar rekening dienen te komen.
10.4     De overledene wordt bij voorkeur aan Unalome Uitvaartbegeleiding overgedragen zonder enig sieraad. Unalome Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging van toch bij de overdracht bij de overledene aanwezige sieraden of andere zaken, dan wel van zaken die in de uitvaartkist met de overledene worden meegegeven.
10.5     Unalome Uitvaartbegeleiding is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van het niet nakomen van de informatieplicht door de opdrachtgever, zoals aangeduid in artikel 3.1.
10.6     De opdrachtgever vrijwaart Unalome Uitvaartbegeleiding tegen vorderingen en aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden in het kader van de uitvoering van de  overeenkomst, waarvoor Unalome Uitvaartbegeleiding niet aansprakelijk is.

Artikel 11 – Klachten
11.1     De opdrachtgever maakt klachten over de uitvoering van de overeenkomst, waaraan de opdrachtgever jegens Unalome Uitvaartbegeleiding gevolgen wenst te verbinden, binnen een maand na de datum van de uitvaart kenbaar aan Unalome Uitvaartbegeleiding.
11.2     De opdrachtgever maakt klachten over een factuur van Unalome Uitvaartbegeleiding binnen 14 dagen na ontvangst daarvan kenbaar aan Unalome Uitvaartbegeleiding.
11.3     Unalome Uitvaartbegeleiding streeft ernaar binnen een week na ontvangst van een klacht in overleg te treden met de opdrachtgever en met deze tot overeenstemming te komen over de afwikkeling daarvan.
11.4     Bij het niet tijdig indienen van een klacht behoudt Unalome Uitvaartbegeleiding zich het recht voor deze niet in behandeling te nemen.    

Artikel 12 – Geschillen
12.1     In het geval van een onverhoopt geschil inzake de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, waarover de opdrachtgever en Unalome Uitvaartbegeleiding ook na overleg niet tot een oplossing weten te komen, is de bevoegde rechter in de Rechtbank Midden-Nederland bij uitsluiting bevoegd daarvan kennis te nemen.
12.2     Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld; te Kamerik d.d. maart 2020